ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen door deze
algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de
gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen begrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op
de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële
prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende
wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn
op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een
derde, maakt zich sterk voor deze derde. Overeenkomstig artikel 1120 van het burgerlijk wetboek, en zal
verantwoordelijk zijn voor de betaling.
4. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze
ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in
tussen partijen bindende stukken, of indien er een verval datum vermeld werd op de factuur.
5. Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom, bij afwijking van art.
1583 van het burgerlijk wetboek: eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en
winstderving.
6. Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder
te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
7. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten
is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de
overeenkomst, noch het recht geven op enige schadevergoeding.
8. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling
van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand, te rekenen
vanaf de dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige
maand aangerekend worden.
9. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en
onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 75EUR, als schadeloosstelling voor de
inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het
dossier, invloeden op het financieel beheer, enz..) dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze
vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele
vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze
vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de
tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
10. Het rekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in,
en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van
de koper of opdrachtgever.
11. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet
vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
12. Elke geschil zal definitief worden beslecht overeenkomstig het reglement van het instituut voor Arbitrage v.z.w. te
Brussel, dat belast is met de aanwijzing van het scheidsgerecht. Het reglement is te bekomen op het secretariaat.
St.-Annadreef 66b, 1020 Brussel.
Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
13. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij
aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 2 dagen na de levering- of
uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
14. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen
per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in
verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Grillaert Metaalconstructie is samengevoegd bij Van Impe Constructies bv maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten